Waterschap en gemeente versterken profiel Almelo Waterstad

Waterschap en gemeente versterken profiel Almelo Waterstad
door intensiveren onderlinge samenwerking

 

Almelo is bij uitstek een waterstad. “Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan”, stelt bestuurder Hans van Agteren van waterschap Vechtstromen. Door krachten te bundelen, een gezamenlijke agenda te hanteren en afspraken te maken over uitvoering willen het waterschap en de gemeente het profiel van Almelo Waterstad verder versterken. Wethouder Eugène van Mierlo: “Zowel door ons te richten op het plezier dat water ons geeft als door voorbereid te zijn op de gevolgen voor onze stad van de klimaatveranderingen.” Op maandag 25 november ondertekenen beide bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

De partners hebben een aantal concrete thema’s benoemd waar Waterschap en gemeente aan werken. De samenwerkingsovereenkomst is ook nadrukkelijk een oproep aan inwoners, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen om samen te werken aan Almelo als waterstad. Eén van de thema’s is klimaatadaptatie. Het regent vaker en harder en in de zomer is steeds vaker sprake van droogte. Het is van belang goed om te gaan met regenwater. In natte perioden moeten er voldoende afvoermogelijkheden zijn, zodat de straten niet blank komen te staan. In droge perioden is het gewenst het water juist extra lang te behouden om het te kunnen gebruiken.

Herinrichting Almelose Aa
Daarnaast gaan de beide partijen samenwerken aan de herinrichting van de Almelose Aa, die dwars door de binnenstad stroomt. Belangrijk is dat het water in de binnenstad, waaronder ook dat in de stadshaven, helder, schoon en veilig moet zijn.
Gemeente en Waterschap willen verder onderzoeken of het mogelijk is om de inzameling van medicijnen te optimaliseren en inwoners bewust te maken van het belang van het goed inzamelen van medicijnen. Medicijnresten komen nog te vaak in het milieu terecht, met alle problemen van dien voor bijvoorbeeld dieren en de kwaliteit van het water.

Twents waternet
In 2014 nam het waterschap het beheer over van de gemeente Almelo van grote wateren. Het waterschap is bovendien nauw betrokken bij plannen in de Almelose (binnen)stad, vooral waar deze het water raken. Waterschap en gemeente Almelo maken beide onderdeel uit van het Twents waternet. Een samenwerkingsverband tussen 14 Twentse gemeenten en het waterschap om de regio Twente aantrekkelijk te houden. Naast het delen van kennis en het treffen van fysieke maatregelen, zetten ze daarbij in op het vergroten van het waterbewustzijn van de Twentse samenleving en bij beleidsmakers. Twents Waternet kent vier beleidsambities: bescherming (een waterrobuust Twente), beleving (een aantrekkelijk Twente), bewustwording (een water- en omgevingsbewust Twente) en bundeling (een samenwerkend Twente).